top of page

למה שבוש אצלנו?

"יש! שנה הבאה בישיבה גבוהה! שנים שאני מחכה לזה!" או: "בטח שאני רוצה ללמוד בישיבה, אבל... מה ה'מחיר'
שאצטרך לשלם?", "האם אצטרך לוותר על חלקים מהאישיות שלי?", "האם מעכשיו אסור לי לחשוב בעצמי ואצטרך
לקבל כל מה שהרב אומר?". השאלה שלך במקומה... החשש מובן. בישיבת בני נצרים לא רק שמותר לשאול, מצוה
וחובה לשאול! אם תשאיר את האישיות מחוץ לבית המדרש גם אם תצטט דברים שאתה לומד או תדקלם את מה

שהרב אומר, לא תוכל באמת להבין, והתורה לא תתיישב בליבך. רק כשתבוא עם כל אישיותך, עם החשיבה והרגשות
שלך, תבחן את מה שאתה לומד, תשאל שאלות קשות, וכמובן - תהיה פתוח וקשוב לקבל את התשובות, אז התורה
תהיה שלך. אם אתה אוהב תורה ויחד עם זה אוהב לשאול, צמא דעת, תאב ללמוד, ויחד עם זה דורש זמן עיכול...

נשמח שתצטרף לישיבה שלנו, להתעלות ולהיבנות יחד מתוך דבקות בתורה ובתלמידי חכמים.
 

יש שני סוגי שמיניסטים:

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

bottom of page